Skip navigatie

Home > Support > Handleiding Redactiesite > Geavanceerde functies > Privileges toekennen, wijzigen of intrekken

Privileges toekennen, wijzigen of intrekken

Redactiesite biedt een geavanceerd systeem om per gebruiker per tabel, directory, toepassing of functie verschillende privileges toe te kennen. Indien u het privilege hebt om privileges te wijzigen ziet u in het menu onder het kopje cms de optie ‘privileges’ staan. Klikt u hierop dan krijgt u een overzicht te zien van de gebruikers en hun functie.Zien wie welke privileges heeft

U kunt zowel een overzicht krijgen van de privileges op alle tabellen van een bepaalde gebruiker, als een overzicht van de privileges van alle gebruikers op een bepaalde tabel. Wilt u weten welke privileges een bepaalde gebruiker heeft dan klikt u in de lijst met gebruikers op textfile-icoontje.

Wilt u direct daarna de privileges zien van een andere gebruiker dan selecteert u deze in het dropdown-menu. U kunt ook terugkeren naar het gebruikeroverzicht door te klikken op icoonjte voor wisselen van overzicht. Wilt u weten wie welke privileges heeft op een bepaalde tabel of directory, klikt u dan op het textfile-icoontje bij de betreffende tabel of directory. Wilt u direct daarna de privileges zien op een andere tabel of directory dan selecteert u deze in het dropdown-menu. U kunt ook terugkeren naar het tabeloverzicht door te klikken op het icoontje voor wisselen van overzicht.De verschillende niveau’s (‘levels’)

RedactiesiteTM kent drie verschillende niveau’s waarop iemand toegang gegeven kan worden tot een tabel.

off: een gebruiker heeft geen toegang tot een tabel, directory of toepassing. Deze wordt dan ook niet getoond in de Verkenner.

own: een gebruiker mag een tabel bekijken en daar nieuwe records aan toevoegen. De gebruiker mag echter alleen die informatie wijzigen of verwijderen die hij of zij zelf heeft toegevoegd. De Redactiesite houdt bij welke gebruiker welke records toevoegt aan de database. Op grond van deze gegevens bepaalt de Verkenner of iemand met dit privilege-niveau wel of niet een record mag wijzigen of verwijderen.

all: een gebruiker mag een tabel bekijken, daar nieuwe records aan toevoegen en alle records wijzigen of verwijderen, ook die records die hij niet zelf heeft toegevoegd. De gebruiker heeft dus onbeperkte toegang tot een tabel of directory.


N.B.: Het derde niveau (all) wordt ook gebruikt om bij speciale toepassingen anders dan de Verkenner het recht toe te kennen om bepaalde handelingen uit te voeren.Het eigendom van specifieke records wijzigen.

Wanneer een gebruiker een record aanmaakt wordt in een aparte tabel vastgelegd dat hij of zij eigenaar is van dit record. Deze tabel kan verschillende namen hebben maar is in het privilegesysteem bekend onder de alias CMS:ownerships.Indien u op het hoogste niveau toegang hebt tot de ownershipstabel kunt u het eigendom van een specifiek record wijzigen. Dat kan handig zijn wanneer u een gebruiker gericht toegang wilt geven tot een sectie van een tabel.

Voorbeeld.

U heeft een website waarin de informatie opgeslagen is in een hierarchische tabel, met mapjes en items. De mapjes op het hoogste niveau komen overeen met de secties van uw website. U heeft deze secties zelf ingericht dus u bent zelf eigenaar van de records die deze secties definieren. U wilt nu een andere gebruiker beperkt toegang geven tot een sectie van de tabel. U maakt nu deze gebruiker aan als editor en geeft hem of haar beperkte toegang tot de tabel (niveau own) . De gebruiker kan nu alleen nieuwe records aanmaken en alleen die records wijzigen of verwijderen die hij of zij zelf heeft aangemaakt.
Door nu deze gebruiker eigenaar te maken van het record dat de genoemde sectie van uw website definieert, geeft u hem of haar de mogelijk binnen die sectie nieuwe records aan te maken en deze verder te beheren. De andere secties van de tabel blijven gesloten.U kunt het eigendom van een specifiek record wijzigen als u daartoe gemachtigd bent. U ziet dan bovenin het formulier van het record de ’owner’ vermeld. In het dropdownmenu kunt u een andere eigenaar kiezen.

De toegang tot het privileges-systeem

De toegang tot het privileges-systeem van Redactiesite wordt ook geregeld met privileges.

off: Geen toegang tot het privileges-systeem.

own: een gebruiker kan de privileges van editors wijzigen, en nieuwe editors aanmaken. De gebruiker kan echter geen privileges toekennen op de privileges-tabel, op de ownerships-tabel of het setup-systeem, en kan bovendien geen nieuwe tabellen, directories of toepasingen toevoegen aan het privileges-systeem.

all: een gebruiker kan behalve editors ook nieuwe webmasters aanmaken, nieuwe tabellen of directories aanmaken in het privileges-systeem en toegang geven tot de privileges-tabel, de ownerships-tabel of het setup-systeem.


Een nieuwe gebruiker aanmaken

U klikt bovenin het scherm op icoontje voor nieuwe gebruiker. In het invulformulier typt u de naam en het emailadres van de nieuwe gebruiker. Het emailadres is nodig om de gebruiker in staat te stellen zijn wachtwoord naar zijn emailadres toe te laten stuurt, wanneer hij zich voor de eerste keer aanmeldt op de Redactiesite of wanneer hij zijn wachtwoord vergeten is.

Vervolgens selecteert u de functie van de nieuwe gebruiker. Indien u slechts op niveau own toegang hebt tot het privileges-systeem kunt u enkel editors aanmaken.

De belangrijkste verschillen tussen editors en webmaster zijn:

Gebruikers met de functie editor krijgen automatisch privileges op het niveau off. Deze kunnen later verhoogd worden. Gebruikers met de functie webmaster krijgen bij het aanmaken van een nieuwe tabel of directory in het privileges-systeem automatisch privileges op niveau all toegewezen. Deze kunnen altijd later terug gezet worden naar een lager niveau.

Gebruikers met de functie webmaster kunnen niet verwijderd worden. Om deze gebruikers te verwijderen dient eerst hun functie gewijzigd te worden in editor.

Alleen gebruikers met de functie webmaster kunnen op niveau all toegang krijgen tot het privileges-systeem.

Een aanmelding op de Redactiesite van gebruikers met de functie webmaster is slechts één dag geldig. De aanmelding van gebruikers met de functie editor blijft meerdere dagen geldig.


Nadat de functie geselecteerd is klikt u op de button met het opschrift ‘Save’. De nieuwe gebruiker is nu aangemaakt. U krijgt nu direct het overzicht te zien van de tabellen uit privileges-systeem en de bijbehorende privileges van de nieuwe gebruiker.

Privileges toekennen, wijzigen of intrekken

In het overzicht van privileges van gebruikers en tabellen kunt u met behulp van zogenaamde radio-buttons aangeven op welke niveau een gebruiker op een bepaalde tabel of directory toegang moet krijgen. Indien u de privileges hebt gewijzigd maakt het privileges-systeem van Redactiesite daar melding van en roept u op om de wijzigingen te bewaren. Klik bovenin het venster op icoontje voor Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Een nieuwe tabel,map of toepasing toevoegen aan het privileges-systeem

N.B.: Een nieuwe tabel aanmaken kan alleen door gebruikers met toegang tot de privileges-tabel op niveau all.

Iedere tabel, map of toepassing dient eerst opgenomen te worden in het privileges-systeem. U klikt bovenin het scherm op icoontje voor Nieuwe tabel of toepassing. Het systeem vraag om de echte naam van de tabel, map of toepassing die u wilt opnemen in het privileges-systeem en vraagt u daarnaast om een alias. De echte naam van een tabel is de naam zoals deze bekend is in de database. De echte naam van een map is de naam inclusief het path vanaf de root van de website. de echte naam van een toepassing is de bestandsnaam van het toepassins-script.

Een table-alias bestaat uit twee woorden gescheiden door een dubbele punt. Het eerste woord is het kopje dat gebruikt wordt in het dropdown-menu van de Verkenner om de verschillende tabellen en mappen te groeperen. Het tweede woord is de naam waaronder u de tabel bekend wilt maken in het systeem.

Nadat u op icoontje voor Opslaan heeft geklikt krijgt u het overzicht van de privileges behorende bij de nieuwe tabel. Bij gebruikers met de functie editor staat het privilege niveau op off, bij gebruikers met de functie webmaster staat het privilege-niveau op all. U kunt deze privileges desgewenst meteen wijzigen.

Gegevens van een gebruiker of van een tabel, map of toepassing wijzigen

Wilt u de gegevens van een gebruiker wijzigen zorgt u er dan eerst voor dat u het overzicht van alle gebruikers in beeld krijgt. Klik zonodig op het icoontje voor wisselen van overzicht. U klikt vervolgens op de naam van de gebruiker. U wijzigt de gegevens en klikt op icoontje voor Opslaan. U komt weer terug in het overzicht van alle gebruikers.

Wilt u de gegevens van een tabel, directory of toepassing wijzigen zorgt u er dan eerst voor dat u het overzicht van de tabellen in beeld krijgt. Klik zonodig op het icoontje om het overzicht te wisselen. U klikt vervolgens op de naam van de tabel, map of toepassing. Alleen als u op niveau all toegang heeft kunt u de tabel- of directory-gegevens wijzigen. U wijzigt de gegevens en klikt op het icoontje voor Opslaan. U komt weer terug in het overzicht van alle tabellen.

Een gebruiker of een tabel, map of toepassing verwijderen

Wilt u een gebruiker verwijderen uit het systeem zorgt u er dan eerst voor dat u het overzicht van alle gebruikers in beeld krijgt. Klik zonodig op het icoontje om het overzicht te wisselen. U vinkt de gebruiker(s) aan die u wilt verwijderen uit het privileges-systeem en klikt op de button met het vuilnisemmertje. U bevestigt vervolgens uw keuze door op ‘OK’ te klikken.

N.B.: Gebruikers met de functie webmaster kunnen niet zomaar verwijderd worden. Wijzig eerst hun functie in editor en verwijder ze dan uit het systeem.


Wilt u een tabel, directory of toepassing verwijderen uit het systeem zorgt u er dan eerst voor dat u het overzicht van alle tabellen in beeld krijgt. Klik zonodig op het icoontje om het overzicht te wisselen. U vinkt de tabel(len) aan die u wilt verwijderen uit het privileges-systeem en klikt op prullenmandje. U bevestigt vervolgens uw keuze door op ‘OK’ te klikken. N.B.: Alleen als u op niveau all toegang heeft kunt u een tabel of directory verwijderen uit het privileges-systeem.

N.B.: De ownership-tabel en privileges-tabel kunnen niet uit het privileges systeem verwijderd worden.

N.B.: Tabellen die verwijderd worden uit het privileges-systeem worden niet fysiek verwijderd. Alleen hun toevoeging aan het privileges-systeem wordt ongedaan gemaakt. Ze kunnen later opnieuw toegevoegd worden aan het privileges-systeem.